POLICIES

Περιβαλλοντική Πολιτική και δέσμευση του Ξενοδοχείου PRINCESS ANDRIANA RESORT & SPA της εταιρείας
I ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ & YIOI Α.Ε, μέλος του Ομίλου Χατζηλαζάρου- Η Hotels αποτελεί η λειτουργία του με σεβασμό στο περιβάλλον, προστατεύοντάς το από τις επιπτώσεις όλων των δραστηριοτήτων του, διαμονής, εστίασης και ψυχαγωγίας έχοντας για το σκοπό αυτό εγκαταστήσει και τηρώντας ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001:2015, του οποίου συνεχώς βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την επίδοσή του.

Συγκεκριμένα, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρεία δεσμεύεται να:

  • Παρακολουθεί συστηματικά και να εφαρμόζει τη σχετική Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία για το Περιβάλλον, καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών που αφορούν στις δραστηριότητές της στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών του ξενοδοχείου.
  • Διαθέτει όλες τις τυχόν απαιτούμενες άδειες, που σχετίζονται με την προστασία του Περιβάλλοντος.
  • Προσδιορίζει, αναλύει και αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πτυχές, καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του στο Περιβάλλον, στοχεύοντας στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
  • Λειτουργεί τις εγκαταστάσεις της κατά τρόπο που να στοχεύει στην εξοικονόμηση αλλά και στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, στη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων, χρήσης νερού, στερεών και υγρών αποβλήτων, ενέργειας, θορύβου, λοιπών περιβαλλοντικών οχλήσεων, στην εφαρμογή δράσεων για τη μείωση της επίδρασης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην προστασία της βιοποικιλότητας και εν γένει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με κάθε δυνατό τρόπο.
  • Μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού της, ώστε να αποκτήσει περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα.
  • Εκπονεί και εφαρμόζει Προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της.
  • Ελέγχει περιοδικά την εφαρμογή όλων των μέτρων και διεργασιών, ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η αποτελεσματικότητά τους.
  • Ενημερώνει τους υπεργολάβους, προμηθευτές, συνεργάτες, προσωπικό, πελάτες και γενικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της, σχετικά με την Περιβαλλοντική Πολιτική και επιδιώκει τη συνεργασία τους σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας
  • Καθορίζει περιβαλλοντικούς στόχους και αξιολογεί περιοδικά τις επιδόσεις ως προς την επίτευξη των στόχων αυτών, τουλάχιστον μια φορά ετησίως, ώστε να επιτυγχάνεται διαρκής βελτίωσή τους.

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει ορίσει εκπρόσωπό της για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, ο οποίος έχει τη δικαιοδοσία και ευθύνη για την εφαρμογή και διατήρηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και για το συντονισμό της Ομάδας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Στα πλαίσια αυτά, αναφέρει στη Διοίκηση σχετικά με την επίδοση του ΣΠΔ, περιλαμβανομένων και εισηγήσεων βελτίωσής του.

Kαλούμε όλους τους συνεργάτες, προμηθευτές, εργαζομένους και αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ξενοδοχείου να υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτή και να συμβάλλουν, ο καθένας από την πλευρά του, στην προστασία του περιβάλλοντος και στις επιδιώξεις της παρούσας περιβαλλοντικής πολιτικής.

Η παρούσα τίθεται στη διάθεση των σχετικών ενδιαφερομένων μερών και επικοινωνείται με κάθε ενδεικνυόμενο τρόπο.

Ημ/νία: 15.03.18

Έγκριση: Παναγιώτης Χατζηλαζάρου  

Για τη διοίκηση του ξενοδοχείου PRINCESS ANDRIANA RESORT & SPA του ομίλου Χατζηλαζάρου η προστασία της υγείας των πελατών είναι πρωταρχικής σημασίας και σημαντικός άξονας αυτής, η διασφάλιση όλων των παραμέτρων για την προετοιμασία και διάθεση ασφαλών τροφίμων. Η παρούσα πολιτική υλοποιείται μέσω συστηματικής ανάλυσης, αναγνώρισης, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετιζόμενων κινδύνων μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 σε όλα τα στάδια από την προμήθεια, την παραλαβή, την αποθήκευση, την επεξεργασία έως την διάθεση των τροφίμων στα επισιτιστικά τμήματα της εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπ’ όψη την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,  τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα της εθνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας,  τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια των τροφίμων καθώς και τυχόν άλλες σχετικές κατευθύνσεις.  Έμφαση δίνεται στη διαμόρφωση και συνεχή παρακολούθηση, κατάλληλων καναλιών επικοινωνίας, τόσο εσωτερικά της επιχείρησης όσο και με προμηθευτές, συνεργάτες, πελάτες, αρμόδιους φορείς και αρχές για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των διαχειριζόμενων τροφίμων.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να διασφαλίζει την εφαρμογή και τήρηση των προδιαγεγραμμένων αρχών του συστήματος ασφάλειας τροφίμων σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης, τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του εφαρμοζόμενου συστήματος  και να εξασφαλίζει όλους τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων της παρούσας πολιτικής.

Έχει οριστεί Συντονιστής της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων ο οποίος έχει την ευθύνη της διασφάλισης της συνεπούς εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του συστήματος.

Για την επίτευξη αυτής της πολιτικής, η εταιρία μας:

-Εφαρμόζει πιστά την υφιστάμενη Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία, καθώς και άλλες συναφείς απαιτήσεις

-Εφαρμόζει τις αρχές διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 στις εμπλεκόμενες λειτουργίες

-Σχεδιάζει, λειτουργεί και συντηρεί τις εγκαταστάσεις διαχείρισης των τροφίμων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις

-Καθορίζει και εφαρμόζει αυστηρά όρια λειτουργίας και προδιαγραφές ασφαλείας

-Διαθέτει μηχανισμούς άμεσης επέμβασης και αντίδρασης σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο

-Βεβαιώνει ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο, υπεύθυνο, ενήμερο και έμπειρο προσωπικό για την εφαρμογή όλων των παραπάνω

-Φροντίζει για την διαρκή βελτίωση συστημάτων, εξοπλισμού και προσωπικού

Καθιερώνονται μετρήσιμοι αντικειμενικοί σκοποί για την ασφάλεια τροφίμων οι οποίοι ανασκοπούνται ως προς την καταλληλότητά τους σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση.

Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται ως προς την καταλληλότητά της σε ετήσια βάση, κοινοποιείται και εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της επιχείρησης.

Ημερομηνία: 31.03.14

Έγκριση: Χατζηλαζάρου Παναγιώτης

Η Διοίκηση του Ξενοδοχείου PRINCESS ANDRIANA RESORT & SPA της εταιρείας I ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ & YIOI Α.Ε, μέλος του Ομίλου Χατζηλαζάρου- Η Hotels στοχεύει στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών του, μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και συνεχούς βελτίωσης των εφαρμοζόμενων διεργασιών.

Καθοριστικής σημασίας είναι η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες, η αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ποιότητα και επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού, των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εφαρμοζόμενων διοικητικών λειτουργιών.

Το Ξενοδοχείο δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς: 1)Υπηρεσίες κρατήσεων διαμονής και υποδοχής, 2)Υπηρεσίες οροφοκομίας, 3)Υπηρεσίες σίτισης, 4)Υπηρεσίες ψυχαγωγίας και ευεξίας και 5)Υπηρεσίες λιανικής πώλησης ειδών Mini Market.

Σε όλους τoυς τομείς δραστηριότητας εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 το οποίο έχει δομηθεί με κεντρικό άξονα τους Πελάτες, καθώς επιθυμία μας είναι να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες των φιλοξενουμένων μας και να δημιουργούμε αξέχαστες αναμνήσεις, ικανοποιώντας τις ανάγκες του τρόπου ζωής των σύγχρονων παραθεριστών, αλλά και εξασφαλίζοντας αξία για τα χρήματά τους.

Οι ανάγκες και προσδοκίες των λοιπών ενδιαφερομένων μερών, προμηθευτών, τοπικής κοινωνίας, ελεγκτικών αρχών κ.ά. είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικές για την εταιρεία μας και συμπεριλαβάνονται ενεργά στους σχεδιασμούς των σχετικών λειτουργιών.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ποιότητας στο Ξενοδοχείο μας εντάσσει και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγιεινής των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) και Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) κατά τα πρότυπα ISO 22000 και ISO 14001, αντίστοιχα.

Στόχους της εταιρείας αποτελούν:

-Η βέλτιστη δυνατή ικανοποίηση του πελάτη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προσφερόμενα προϊόντα

-Η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου ποιότητας

-Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των πελατών, κατά τη διαμονή τους

-Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων

-Η συνεχής βελτίωση της απόδοσης σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται, κύρια, μέσω:

-Άρτιας οργάνωσης και λειτουργίας όλων των τμημάτων του Ξενοδοχείου, καθώς και της χρησιμοποιούμενης υλικοτεχνικής υποδομής

-Συνεργασίας με αξιόπιστους προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών

-Συστηματικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ, μέσω ανασκοπήσεων, ελέγχων και επιθεωρήσεων

-Σαφούς προσδιορισμού των αναγκών, απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών, παρακολούθησης και μέτρησης του βαθμού ικανοποίησής τους

-Συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού

-Τεκμηριωμένης διαχείρισης πιθανών απειλών και ευκαιριών βελτίωσης, αιτιών εμφάνισης προβλημάτων & αδυναμιών και υλοποίησης αντίστοιχων ενεργειών

-Συνεχούς παρακολούθησης και εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων, εθνικών και κοινοτικών.

Καθιερώνονται μετρήσιμοι στόχοι ποιότητας, οι οποίοι ανασκοπούνται ως προς την καταλληλότητά τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, από τη Διοίκηση.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΔΠ, την παροχή των απαραίτητων πόρων, την ικανοποίηση των εφαρμοστέων νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, των απαιτήσεων που πηγάζουν από τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση του ΣΔΠ και καλεί όλους τους συνεργάτες, προμηθευτές, εργαζομένους και αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ξενοδοχείου να υποστηρίξουν την προσπάθεια της και να συμβάλλουν, ο καθένας από την πλευρά του, στην επίτευξη των διατυπωμένων επιδιώξεων, σύμφωνα με το παρόν πλαίσιο.

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει ορίσει εκπρόσωπό της, ο οποίος έχει τη δικαιοδοσία και ευθύνη για την εφαρμογή και διατήρηση του ΣΔΠ και αναφέρει στη Διοίκηση σχετικά με την επίδοση του ΣΔΠ, περιλαμβανομένων και εισηγήσεων βελτίωσής του.

Η παρούσα τίθεται στη διάθεση των σχετικών ενδιαφερομένων μερών και επικοινωνείται με κάθε ενδεικνυόμενο τρόπο.

 

Ρόδος,  15.03.18                                                                                                                       

Έγκριση: Παναγιώτης Χατζηλαζάρου, Εκπρόσωπος Δ.Σ

back to HHOTELS
EN
EL